วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 9 อายุ 15 เดือน

ชี้ไปที่วัตถุหรือส่ิงของที่เด็กคุ้นเคยตามคำสั่งได้ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

  View : 1227

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์