วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 29 อายุ 72 เดือน

จับใจความได้ถูกต้องในเรื่องที่ฟัง หรือดูแล้วพูดหรือตอบคำถามที่เหมาะสมกับเรื่อง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเข้าใจภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

  View : 553

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์