วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 6 อายุ 12 เดือน

หน่อยตัวลงนั่งจากท่าเกาะยืนโดยเกาะเครื่องเรื่อนช่วยพยุงตัว Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการเคลื่อนไหว ช่วงอายุ 12 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการเคลื่อนไหว ช่วงอายุ 12 เดือน

  View : 1685

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์