วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 18 อายุ 36 เดือน

พูดเป็นประโยค ให้คนที่ไม่คุ้นเคยฟังรู้เรื่องได้ประมาณครึ่งหนึ่ง Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 36 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 36 เดือน

  View : 1300

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์