วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 30 อายุ 72 เดือน

พูดหรือเล่าเรื่องโดยใช้คำสันธานเชื่อมประโยคได้ เช่น ที่/ซึ่ง/กับ/และ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 72 เดือน

  View : 1092

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์