วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 9 อายุ 15 เดือน

ทักทาย/ลาโดยการพูดเปล่งเสียง พร้อมกับทำท่าทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

  View : 1716

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์