วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 8 อายุ 15 เดือน

พูดคำเดี่ยว (คำโดด) ที่มีความหมายได้ อย่างน้อย 2 คำ Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 15 เดือน

  View : 1465

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์