วิดีทัศน์ประกอบคู่มือ

ลำดับ 10 อายุ 18 เดือน

เปล่งเสียงพร้อมทั้งแสดงท่าทางที่ต้องการสื่อความหมาย Download PDF (Click)

วีดีโอประเมิน ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 18 เดือน

วีดีโอส่งเสริม ทักษะด้านการใช้ภาษา ช่วงอายุ 18 เดือน

  View : 1221

Playlist Video
ค้นหาวีดิทัศน์